Stanovy APSP

Na základě zákona č.83/1990 Sb., ve znění zákona č. 300/1990 Sb.,v souladu s jeho zněním byla registrována Asociace pedagogů sluchově postižených.

Článek I.

Základní ustanovení:

 1. Asociace pedagogů sluchově postižených je založena jako nezisková a nestátní právnická společnost
 2. Název: Asociace pedagogů sluchově postižených { dále jen název asociace }
 3. Sídlo: Výmolova 169/2, 150 00 Praha 5
 4. Společnost byla založena z iniciativy ředitelů škol pro sluchově postiženou mládež při jejich setkání dne 25.3.1997 ve Valašském Meziříčí.

Článek II.

 1. Asociace je samostatné, nezávislé a dobrovolné sdružení učitelů, vychovatelů, ředitelů, jejich zástupců a pracovníku SPC, zabývajících se výchovou a vzděláváním sluchově postižených dětí a mládeže. Společnost nemá právní spojení s jinými státními, politickými, ani dobrovolnými organizacemi.
 2. Společnost si klade za cíle:
 • harmonický rozvoj osobnosti sluchově postiženého dítěte
 • účastnit se diskusí o vzdělávání a výchově sluchově postižených dětí a mládeže
 • spolupracovat na vytváření osnov pro sluchově postižené děti
 • účastnit se na tvorbě učebnic pro všechny typy škol, které vzdělávají sluchově postižené děti
 • být partnerem MŠMT ČR a ČŠI v diskusi o náplni výchovy a vzdělávání na školách pro sluchově postiženou mládež
 • přinášet podložené a objektivní informace o stavu výuky, metodách práce, spolupracovat s odborem speciálních škol MŠMT ČR
 • získávat finanční prostředky na umožnění studijních pobytů svých členů na zahraničních univerzitách
 • umožňovat reciproční výměny stážistů do zahraničí
 • spolupracovat s organizacemi neslyšících, nedoslýchavých a dalšími organizacemi, které se zabývají péči o sluchově postižené děti
 • umožnit popularizaci nových vzdělávacích a vědeckých postupů
 • zajišťovat prostředky na vydávání časopisů
 • společnost bude vstupovat do projektů a grantů vyhlášených v rámci ČR i do projektů vyhlašovaných na mezinárodní úrovni
 • společnost si klade za cíl organizovat - Konferenci o vzdělávání, o nových psychologických a medicínských postupech v péči o sluchově postižené
 • Asociace je partnerem pro podobné společnosti s příbuzným zaměřením v jiných zemí
 • Asociace bude podávat návrhy k úpravám týkajících se legislativy (vzdělávání sluchově postižených)

Článek III.

Organizace společnosti - členství:

 1. Členství v Asociaci pedagogů sluchově postižených je dobrovolné
 2. Členem Asociace se může stát kterýkoliv učitel, vychovatel, ředitel nebo zástupce vzdělávající děti nebo sluchově postiženou mládež.
  Dále členem Asociace mohou být pracovníci SPC, vysokoškolští učitelé podílející se na přípravě učitelů a vychovatelů v oboro logo a surdopedie, pracovníci MŠMT ČR - oborů speciálních škol a inspektoři ČŠI pro školy pro sluchově postiženou mládež
 3. Členem Asociace pedagogů pro sluchově postižené se může stát kdokoliv, kdo vyhoví bodu 2. čl. III. a souhlasí s cíli a posláním společnosti a jehož členství je schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů společnosti na sněmu.
 4. Členství v asociaci zaniká
  1. písemným sdělením o ukončení členství ve společnosti
  2. nezaplacením příspěvků schválených přípravným výborem po svolání 1. sněmu
  3. rozhodnutím sněmu
  4. opakovaně neomluvenou neúčastí na sněmu
 5. Asociace může být zrušena:
  1. ukončí-li v ní členství více než 2/3 členů a sněm rozhodne o ukončení činnosti a zároveň určí způsob případného majetkového vyrovnání
  2. pominou-li důvody a cíle, pro které byla společnost zřízena, přičemž je třeba souhlasu alespoň 1/2 členů

Článek IV.

Orgány společnosti:

 1. Nejvyšším orgánem Asociace pedagogů sluchově postižené je sněm společnosti
 2. Sněm se schází nejméně 1x ročně, přičemž:
  Sněm se sejde do 3 měsíců po registraci Asociace u ministerstva vnitra.
  První sněm svolá přípravný výbor. Sněm společnosti se vyjadřuje k činnosti spolku, přináší nové náměty, vyjadřuje se k hospodaření společnosti. Na prvním zasedání volí správní radu na základě jednotlivých návrhů tajným hlasováním. Delegáti sněmu jsou voleni klíčem, který stanoví přípravný výbor, posléze správní rada. Mimořádné jednání sněmu může být svoláno rozhodnutím správní rady, nebo na žádost 1/3 členů společnosti.
 3. Správní rada je 5-ti členná, ve složení:
  - předseda
  - místopředseda
  - jednatel a 2 členové
 4. Členové správní rady volí mezi sebou na období 2 let předsedu, místopředsedu a jednatele správní rady.
 5. Sněm volí 3 člennou revizní komisi.
 6. Správní rada a předseda jednají a organizují činnost na základě článku II., stanov a na základě členské základny. V období mezi sněmy společnosti řídí činnost Asociace.
 7. Oprávněn jednat za Asociaci je její předseda a jednatel (místopředseda pouze pokud zastupuje)
  Jednání výše uvedených zástupců musí být schváleno správní radou.
 8. Další práva a povinnosti členů Asociace včetně pravomocí orgánů budou vymezeny v jednacím řádu, schváleném sněmem.

Článek V.

Hospodaření a správa:

 1. Zdrojem finančního zabezpečení činnosti spolku jsou členské příspěvky ve výši 150,- Kč ročně, splatných do 28.2. každého roku, výnosy z akcí spolku, příspěvky, subvence a dotace od státních a samosprávních organizací, dary, příspěvky, granty a odkazy jiných fyzických či právnických osob.
 2. Evidence o finančních prostředcích vede hospodář podle obecně platných směrnic o hospodaření občanských sdružení. Hospodář nemusí být členem společnosti.
 3. Přípravný výbor zřizuje účet u peněžního ústavu.
 4. Správní rada rozhoduje o využití finančních prostředků společnosti, přičemž přihlíží k doporučení sněmu a to z hlediska důležitosti, účelnosti a hospodárnosti. Do výše 1 000,- Kč rozhoduje o využití finančních prostředků předseda správní rady. O čerpání informuje členy správní rady.
 5. Asociace zastoupená svým předsedou a jednatelem může svým jménem nabývat práv a zavazovat se.
 6. Při zrušení spolku se jeho likvidační zůstatek  (aktiva i pasiva) rozdělí podle rozhodnutí sněmu. Nerozhodne- li sněm, pak se A i P podělí mezi členy.